Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020.